یک شب آتش در نیستانی فتاد ...

جز این نیست که لحظه ها مولود عقلی است که در محاصره احساسات است ؛ اشک ها و لبخندها بازیگردان صحنه های نمایش مردمان. این جا، جایی برای یادداشت های یک معلم پیش از این است. این فقط یک قرار اولیه است در شهری که مردمش به شکستن قرارهایشان خو کرده اند.

خرداد 94
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آبان 88
2 پست
رساله
1 پست
اول_دفتر
1 پست